Договір публічної оферти

Приймаючи цю публічну оферту, Ви погоджуєтесь зі всіма викладеними нижче умовами і підтверджуєте, що Вам зрозумілі всі її положення та укладаєте на цих умовах договір про надання послуг Державним вищим навчальним закладом «Ужгородський національний університет».

Державним вищим навчальним закладом «Ужгородський національний університет» (далі – Університет)  пропонує фізичним та юридичним особам (далі – Користувач) (разом у тексті – Сторони, окремо Сторона) приєднатися до цього договору публічної оферти про надання послуг (далі – Договір) на визначених у ньому умовах та відповідно до обраного переліку послуг. Приєднанням до цього Договору також вважатимуться конклюдентні дії: проставлення галочки навпроти поля «Ознайомлений із публічною офертою» та/або оплата рахунку чи використання онлайн платіжного засобу для оплати за онлайн курси та/або отримання доступу до онлайн навчальних курсів. У разі незгоди з умовами цього Договору укладення договору приєднання не є можливим.

 1. Університет зобов’язується організувати навчання Користувачу, що зареєструвався на освітню подію або навчальний цикл відповідної категорії та назви, зазначених на сторінці реєстрації.
 2. Розмір оплати встановлюється за весь строк надання освітньої послуги та зазначена на сторінці реєстрації, але може змінюватись не частіше одного разу на рік і не більш як на офіційно визначений рівень інфляції за попередній календарний рік.
 3. У випадку несплати Користувачем установленої суми в зазначений у пункті 7. цього договору термін, договір розривається в односторонньому порядку і видається наказ про відрахування з Університету.
 4. Університет зобов’язується здійснювати навчання за навчальним планом та програмами, затвердженими для обраного освітнього заходу або навчального циклу.
 5. При умові повного виконання навчального плану, успішного проходження вихідного контролю знань Університет видає Користувачу відповідне посвідчення або сертифікат.
 6. Університет забезпечує Користувачу необхідні умови для придбання знань і навичок з обраної спеціальності, організовує практичну діяльність у відповідності з навчальним планом, надає право Користувачу користуватись бібліотекою, читальними залами, навчальним, науково-технічним, медичним та культурно-оздоровчим потенціалом УжНУ.
 7. Користувач зобов’язується внести на рахунок університету кошти відповідно до вартості навчання на початку освітньої події або навчального циклу.
 8. У визначені графіками та розкладами занять терміни Користувач повинен прибувати на навчання та оволодівати програмовим матеріалом з усіх дисциплін навчального плану.
 9. Користувач дотримується Статуту Університету, правил внутрішнього розпорядку, береже державне майно, несе матеріальну відповідальність за його пошкодження і втрату.
 10. Університет залишає за собою право відрахувати Користувача за академічну неуспішність, порушення дисципліни, а також у випадку несвоєчасної сплати коштів за навчання.
 11. У випадку відрахування Користувача з Університету за власним бажанням чи за згодою сторін, невикористана сума повертається замовнику пропорційно одержаним послугам за навчання.
 12. Користувач, що навчається за цим договором, державну стипендію не отримує.
 13. Усі права на веб-ресурси Університету належать йому.
 14. Права інтелектуальної власності на навчальні матеріали, використані під час навчання, зокрема, але не виключно, зображення, відео, логотипи, графіка, звуки, належать Університету.
 15. Університет також використовує об’єкти права інтелектуальної власності, що можуть належати іншим особам, на підставі відповідної ліцензії, договору чи іншої законної підстави.
 16. Користувач отримує від Університету обмежену, невиключну, відкличну і без права субліцензування ліцензію на доступ навчальних матеріалів та їх використання.
 17. Надаючи право на використання Користувачем об’єктів права використовувати для цілей виконання цього Договору, Університет не передає будь-яких прав інтелектуальної власності на такі об’єкти та не надає дозволу на їх використання в цілях інших, ніж визначені Договором.
 18. Договір набирає сили тільки після оплати Користувачем вартості навчання та надання йому доступу до навчання Університетом.
 19. У випадку виникнення суперечностей Сторони можуть їх вирішити шляхом взаємних переговорів. Якщо при цьому вони не дійдуть згоди, справа вирішується в судовому порядку згідно з чинним в Україні законодавством.
 20. Приєднуючись до цього Договору Користувач надає Університету право на збирання, обробку та зберігання своїх персональних даних відповідно до Згоди на обробку персональних даних.
 21. Університет може змінити умови цього Договору в односторонньому порядку з попереднім повідомленням про це Користувача. У випадку незгоди зі зміненими умовами Користувач має право розірвати Договір в односторонньому порядку.
 22. Якщо інше не передбачено цією офертою, застосовуються звичайні договірні умови, встановлені законодавством.